สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
41. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:35:14 ] [สำนักปลัด]
40. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
[ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 17:30:08 ] [สำนักปลัด]
39. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำคู่มือส่งเสริมความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
[ 08 กันยายน 2560 เวลา 16:06:52 ] [สำนักปลัด]
38. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายละเอียด รูปแบบ และราคากลาง การจัดจ้างทำคู่มือส่งเสริมความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
[ 06 กันยายน 2560 เวลา 16:13:04 ] [สำนักปลัด]
37. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
[ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13:43:27 ] [สำนักปลัด]
36. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ๑ ปี (๒๕๕๙)
[ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13:42:20 ] [สำนักปลัด]
35. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดซื้ออินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
[ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:43:37 ] [สำนักปลัด]
34. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 14:11:00 ] [สำนักปลัด]
33. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
[ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09:45:11 ] [สำนักปลัด]
32. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อวะกัฟแกนของการพัฒนา "อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ" เพื่อเผยแพร่ความเมตตาแก่สากลโลก สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙
[ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 16:14:40 ] [กองแผนฯ]
31. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจ้างดำเนินงานจัดพิธีเปิด เวที และสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙
[ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 16:13:24 ] [กองแผนฯ]
30. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
[ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 11:58:12 ] [กองคลัง]
29. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลต้นไม้บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
[ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 11:57:43 ] [กองคลัง]
28. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์และแก๊สกระป๋อง ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
[ 07 ตุลาคม 2559 เวลา 15:38:49 ] [สำนักปลัด]
27. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นจังหวัดปัตตานี ตามโครงการส่งเสริมและดำเนินการป้องกันโรคระบาดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
[ 07 ตุลาคม 2559 เวลา 15:37:23 ] [สำนักปลัด]
26. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดซื้อชุดตรวจสารสิ่งเสพติด ตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจสารสิ่งเสพติดให้กับหน่วยงานของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
[ 07 ตุลาคม 2559 เวลา 10:35:31 ] [สำนักปลัด]
25. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำแผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
[ 26 กันยายน 2559 เวลา 11:03:41 ] [สำนักปลัด]
24. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายละเอียดคุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะ และราคากลาง การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
[ 21 กันยายน 2559 เวลา 14:17:49 ] [สำนักปลัด]
23. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายละเอียด รูปแบบ และราคากลาง การจัดจ้างทำแผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
[ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 14:13:57 ] [สำนักปลัด]
22. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดซื้ออินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
[ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 13:43:28 ] [สำนักปลัด]
21. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจ้างจัดสถานที่ เวที ระบบวงจรปิดและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘
[ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:43:29 ] [กองแผนฯ]
20. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
[ 03 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:58:00 ] [สำนักปลัด]
19. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ราคากลาง การจัดจ้างทำกระเป๋าฯและถุงยังชีพฯ
[ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 15:05:23 ] [สำนักปลัด]
18. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์
[ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 15:04:55 ] [สำนักปลัด]
17. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ราคากลาง การจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์
[ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 15:04:31 ] [สำนักปลัด]
16. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
[ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 15:03:59 ] [สำนักปลัด]
15. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ราคากลาง การจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
[ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 15:03:30 ] [สำนักปลัด]
14. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
[ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09:41:43 ] [สำนักปลัด]
13. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ราคากลางโครงการอุดหนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเพื่อต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
[ 23 กันยายน 2558 เวลา 13:51:42 ] [สำนักปลัด]
12. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจ้างเหมาติดตั้งเต้นท์สำหรับการดำเนินการ ตามโครงการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘
[ 23 กันยายน 2558 เวลา 12:08:23 ] [กองแผนฯ]
 
 
ทั้งหมด 41 หัวข้อ
  1  2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533