สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
59. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11:53:55 ] [กองช่าง]
58. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11:53:10 ] [กองช่าง]
57. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีคัดเลือก
[ 07 มีนาคม 2561 เวลา 13:13:04 ] [กองช่าง]
56. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.ปน. (สนาม ๓)
[ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:44:03 ] [กองช่าง]
55. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:14:00 ] [กองช่าง]
54. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:13:20 ] [กองช่าง]
53. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:02:12 ] [กองช่าง]
52. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:01:10 ] [กองช่าง]
51. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ช่วงที่ ๑
[ 29 มกราคม 2561 เวลา 07:28:15 ] [กองช่าง]
50. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก (เดือนมกราคม ๒๕๖๑) ช่วงที่ ๑
[ 23 มกราคม 2561 เวลา 08:37:33 ] [กองช่าง]
49. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก (เดือนมกราคม ๒๕๖๑) ช่วงที่ ๒
[ 23 มกราคม 2561 เวลา 08:36:41 ] [กองช่าง]
48. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก (เดือนมกราคม ๒๕๖๑) ช่วงที่ ๑
[ 23 มกราคม 2561 เวลา 08:36:17 ] [กองช่าง]
47. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก (เดือนธันวาคม ๒๕๖๐)
[ 23 มกราคม 2561 เวลา 08:35:28 ] [กองช่าง]
46. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ โดยวิธีคัดเลือก (เดือนธันวาคม ๒๕๖๐)
[ 23 มกราคม 2561 เวลา 08:35:04 ] [กองช่าง]
45. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐)
[ 23 มกราคม 2561 เวลา 08:34:22 ] [กองช่าง]
44. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ โดยวิธีคัดเลือก (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐)
[ 23 มกราคม 2561 เวลา 08:33:18 ] [กองช่าง]
43. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง CMS-2h) จำนวน ๖๐ ถัง
[ 23 มกราคม 2561 เวลา 08:31:34 ] [กองช่าง]
42. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี โดยจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะและปฏิทินแขวนภาพโปสเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
[ 09 มกราคม 2561 เวลา 12:52:26 ] [สำนักปลัด]
41. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:35:14 ] [สำนักปลัด]
40. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
[ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 17:30:08 ] [สำนักปลัด]
39. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำคู่มือส่งเสริมความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
[ 08 กันยายน 2560 เวลา 16:06:52 ] [สำนักปลัด]
38. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายละเอียด รูปแบบ และราคากลาง การจัดจ้างทำคู่มือส่งเสริมความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
[ 06 กันยายน 2560 เวลา 16:13:04 ] [สำนักปลัด]
37. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
[ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13:43:27 ] [สำนักปลัด]
36. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ๑ ปี (๒๕๕๙)
[ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13:42:20 ] [สำนักปลัด]
35. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดซื้ออินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
[ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:43:37 ] [สำนักปลัด]
34. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 14:11:00 ] [สำนักปลัด]
33. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
[ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09:45:11 ] [สำนักปลัด]
32. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อวะกัฟแกนของการพัฒนา "อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ" เพื่อเผยแพร่ความเมตตาแก่สากลโลก สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙
[ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 16:14:40 ] [กองแผนฯ]
31. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจ้างดำเนินงานจัดพิธีเปิด เวที และสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙
[ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 16:13:24 ] [กองแผนฯ]
30. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
[ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 11:58:12 ] [กองคลัง]
 
 
ทั้งหมด 59 หัวข้อ
  1  2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533