สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

   ทำเนียบบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
 

นางสุดา ทับทิมทอง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 
ตรวจสอบ ๑

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปก/ชก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ๒

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

นางสมลักษณ์ มะมิง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533