สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

   ทำเนียบบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
 

นางสุดา ทับทิมทอง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 

นางสาวดารารัตน์ ส่องเจริญกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวธนวรรณ จันทฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นักวิชาการเงินและบัญชี ปก / ชก
     

นางสมลักษณ์ มะมิง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง / ชง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง / ชง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง / ชง
       


เจ้าพนักงานธุรการ ปง / ชง
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533