ทำเนียบบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
 

นางสุดา ทับทิมทอง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 

นางสาวดารารัตน์ ส่องเจริญกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวธนวรรณ จันทฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวฉัตรพี สังขรัตนพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
     

นางสมลักษณ์ มะมิง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง / ชง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง / ชง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง / ชง
       


เจ้าพนักงานธุรการ ปง / ชง
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]