สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! การวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

การวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย

โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย)
ในการรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญ ตลอดจนแนวทางการป้องกันความพิการแต่กำเนิด
โดยการจัดทำคู่มือฉบับประชาชนที่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่าย

***********************************

๑. คู่มือการวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย (เปิดอ่าน)
๒. คู่มือสำหรรับชุมชน เพื่อทำความเข้าใจความพิการต่าง ๆ แต่กำเนิด (เปิดอ่าน)
๓. คู่มือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มอาการดาวน์ (เปิดอ่าน)
๔. คู่มือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะหลอดประสาทไม่ปิด (เปิดอ่าน)
๕. 
คู่มือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ (เปิดอ่าน)
๖. 
คู่มือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะแขนขาพิการแต่กำเนิด (เปิดอ่าน)
๗.
คู่มือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม "ดูเชน" (เปิดอ่าน)

 

อับเดทล่าสุด 05 มิถุนายน 2561 เวลา 13:14:00

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533