สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ในตำแหน่งหนัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ  
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร


ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ในตำแหน่งหนัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อับเดทล่าสุด 11 มกราคม 2560 เวลา 11:17:50

เอกสารดาวน์โหลด: 1484108403_6004.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533