สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

Untitled Document
 
นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี
นายก อบจ.ปัตตานี
 
    รองนายก อบจ.ปัตตานี  
 
   

นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์
รองนายก อบจ.ปัตตานี คนที่1

นางเบญจวรรณ ชูสารอ
รองนายก อบจ.ปัตตานี คนที่2
   
 
    เลขานุการ นายก อบจ.ปัตตานี  
 
   

นายคอเลฟ เจะนา
เลขานุการนายก อบจ.ปัตตานี คนที่1

นายประยูรเดช คณานุรักษ์
เลขานุการนายก อบจ.ปัตตานี คนที่2 

นายยะโกะ อาเกะ
เลขานุการนายก อบจ.ปัตตานี คนที่3
   
 
    ที่ปรึกษา นายก อบจ.ปัตตานี  
 
     

นายอุดม ธรรมเจริญ
ที่ปรึกษานายก อบจ.ปัตตานี คนที่1

- ว่าง -
ที่ปรึกษานายก อบจ.ปัตตานี คนที่2
     
 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533