สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

     
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อบต.ปัตตานี  
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533

 

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533