สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

Untitled Document
 

นายเสน่ห์ สุวรรณโชติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี


รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายจำรัส  สีทองชื่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายสุทัศน์ สังขรัตน์
ผู้อำนวยการกองกิจาการสภา อบจ.

นางอาซีซะห์  ว่องไว
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

นางเพ็ญศรี  ร่วมจินดา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอรุณ  อนันตสิทธิ์
ผู้อำนวยกองช่าง

นางสุรี สะหนิบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุดา  ทับทิททอง
นักวิชาการเงินและบัญชี ๖ว
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภาย
 
 
-
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533