อัลบั้ม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนสิงหาคม)
รายละเอียด :

 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต
ของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนสิงหาคม)

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต แก่บุคลากรในสังกัด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรินฎา ปุติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรให้การบรรยายในโครงการอบรมครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงาน” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานในกรอบของการสื่อสารในองค์กร ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่อขอรับบริการ เพือสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการปฏิบัติงาน การรับสาร รับรู้และสร้างความเข้าใจของกระบวนการคำสั่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน สร้างกระบวนทัศน์ทางความคิดและทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือสื่อกลางที่ต้องให้ความสำคัญในรูปแบบการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเนื้องานที่ตรงตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

 

อับเดทล่าสุด 20 สิงหาคม 2562 เวลา 07:14:32
 
อัลบั้ม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนสิงหาคม)
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]