อัลบั้ม : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายละเอียด :
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
-----------------------------------------------------
 
ประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านตะบิงตีงี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี นายเศษรฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนให้การต้อนรับ คณะผู้ปกครองของนักเรียน
 
ทั้งนี้ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้พบปะผู้ปกครองนักเรียน พร้อมกล่าวเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเห็นความสำคัญ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันมุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั้งในด้านการศึกษา ระเบียบวินัย การปฏิบัติตนของนักเรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตทุกด้าน นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ไปพัฒนา ต่อยอด เพื่อการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ยั่งยืน ตลอดจนเปิดเวทีให้ผู้ปกครองได้สะท้อนปัญหาด้านการเรียน หรือปัญหาอื่น ๆ ที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลให้โรงเรียนนำไปวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถมีชีวิตในรั้วโรงเรียนได้อย่างมีความสุข สนุกกับการเรียน ส่งผลให้เกิดผลสัมฤิทธิ์ด้านการเรียนที่ดีต่อไป

 

อับเดทล่าสุด 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:42:11
 
อัลบั้ม : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]