อัลบั้ม : จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน อำเภอแม่ลาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
รายละเอียด :
อบจ.ปัตตานี ร่วมบริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ในโครงการ จ.เคลื่อนที่
 
          วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๑๕๖๑ ที่ โรงเรียนบ้านวังกว้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ พร้อมนี้ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
นางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมและออกหน่วยให้บริการ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการจากส่วนราชการจำนวนมาก
          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินการในรูปแบบใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด จะนำหัวหน้าส่วนราชการ ไปพบปะ ตรวจเยี่ยม รับฟังสภาพปัญหา ความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และนอนพักแรมในพื้นที่ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีพิธีเปิดโครงการในวันรุ่งขึ้นทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ ให้มีขีดความสามารถ โดยเฉพาะด้านการให้บริการประชาชน การสงเคราะห์ช่วยเหลือ และการอำนวยความเป็นธรรม และด้านอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ลดภาระค่าใช้จ่าย อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน
          ภายในงาน มีการออกหน่วยให้บริการประชาชน  การมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้, หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว., นิทรรศการในความรู้, การจำหน่ายสินค้า OTOP, การจับสลากหางบัตรชิงของรางวัล พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงยังชีพ ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ด้วย 

 

อับเดทล่าสุด 19 ธันวาคม 2561 เวลา 21:02:44
 
อัลบั้ม : จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน อำเภอแม่ลาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]