อัลบั้ม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประจำเดือนกรกฎาคม)
รายละเอียด :

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ประจำเดือนกรกฎาคม)

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประจำเดือนกรกฎาคม) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ให้ความรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และได้รับเกียรติจากนายดนรอหีม สุนทรมาลาตี ตำแหน่งผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา  เป็นวิทยากรให้การบรรยายในโครงการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีทัศนคติที่ดี เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลักของศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร

อับเดทล่าสุด 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:51:20
 
อัลบั้ม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประจำเดือนกรกฎาคม)
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]