สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
อัลบั้ม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียด :

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ประจำเดือนกรกฎาคม)

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประจำเดือนกรกฎาคม) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากนายดนรอหีม สุนทรมาลาตี ตำแหน่งผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา  เป็นวิทยากรให้การบรรยายในโครงการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีทัศนคติที่ดี เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลักของศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร

อับเดทล่าสุด 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:51:20
 
อัลบั้ม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533