อัลบั้ม : โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด
รายละเอียด :

 

โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐ
ในเทศกาลถือศีลอด

วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

               เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม องค์บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย เสริมสร้างความรู้บนความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ สร้างความรัก  ความสามัคคี  ความสมานฉันท์  อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ปรับใช้ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งส่งเสริมการประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาในเดือนรอมฎอน โดยได้รับเกียรติจากนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนได้รับเกียรติร่วมเปิดงานจากหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดปัตตานี

               กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยนางสาวมาริสา เกียรติศักดิ์โสภณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การบรรยายด้านการปฏิบัติตนในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และ ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการในการรับฟังการส่งเสริมความรู้ จำนวน ๓๕๐ คน

 

อับเดทล่าสุด 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:09:36
 
อัลบั้ม : โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]