สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
กรกฎาคม ๒๕๖๑
มิถุนายน ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
เมษายน ๒๕๖๑
รณรงค์ไม่สูบบุหรี่
คู่มือการปฏิบัติงานของกองกิจการสภาฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
มีนาคม ๒๕๖๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มกราคม ๒๕๖๑
ธันวาคม ๒๕๖๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ตุลาคม ๒๕๖๐
คู่มือการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
กันยายน ๒๕๖๐
 
 
ทั้งหมด 84 ฉบับ
  1  23...6 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533