สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
คู่มือการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
กันยายน ๒๕๖๐
สิงหาคม ๒๕๖๐
กรกฎาคม ๒๕๖๐
มิถุนายน ๒๕๖๐
มารู้จัก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ๒๕๖๐ ฉบับที่ 2
พฤษภาคม ๒๕๖๐
เมษายน ๒๕๖๐
ปราชญ์ชาวบ้าน
มีนาคม ๒๕๖๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
มกราคม ๒๕๖๐
ธันวาคม ๒๕๕๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ตุลาคม ๒๕๕๙
 
 
ทั้งหมด 70 ฉบับ
  1  23...5 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533