สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

      ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
  1. งานก่อสร้าง
  2. การจ้างควบคุมงาน
  3. การจ้างออกแบบ
  4. การจ้างที่ปรึกษา
  5. การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
  6. การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
  7. การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533