สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
22. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม ครั้งที่ ๒
[ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10:26:46 ] [กองแผนฯ]
21. แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)
[ 29 กันยายน 2560 เวลา 14:22:50 ] [กองแผนฯ]
20. แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔)
[ 29 กันยายน 2560 เวลา 14:21:26 ] [กองแผนฯ]
19. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)
[ 22 กันยายน 2560 เวลา 15:34:04 ] [กองแผนฯ]
18. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)
[ 22 กันยายน 2560 เวลา 15:32:12 ] [กองแผนฯ]
17. แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
[ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10:25:41 ] [กองแผนฯ]
16. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม ครั้งที่ ๑
[ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10:18:03 ] [กองแผนฯ]
15. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)
[ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10:03:46 ] [กองแผนฯ]
14. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
[ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:40:53 ] [กองแผนฯ]
13. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
[ 06 มีนาคม 2560 เวลา 15:25:57 ] [กองแผนฯ]
12. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
[ 06 มีนาคม 2560 เวลา 15:18:17 ] [กองแผนฯ]
11. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
[ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 10:32:55 ] [กองแผนฯ]
10. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)
[ 05 ตุลาคม 2559 เวลา 14:17:19 ] [กองแผนฯ]
9. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
[ 05 ตุลาคม 2559 เวลา 14:16:38 ] [กองแผนฯ]
8. แผนพัฒนาสาปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
[ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:10:01 ] [กองแผนฯ]
7. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
[ 07 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:56:11 ] [กองแผนฯ]
6. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
[ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09:15:07 ] [กองแผนฯ]
5. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)
[ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09:14:22 ] [กองแผนฯ]
4. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
[ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09:13:17 ] [กองแผนฯ]
3. แผนพัฒนาสาปี (พ.ศ. 2559-2561)
[ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 12:31:13 ] [กองแผนฯ]
2. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
[ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:32:57 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
1. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)
[ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 14:27:51 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
 
 
ทั้งหมด 22 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533