สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
32. ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ
[ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 11:29:56 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
31. ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
[ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 11:29:03 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
30. ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. ๒๕๔๗
[ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 11:27:52 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
29. ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตใช้สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๙
[ 16 มีนาคม 2560 เวลา 11:19:07 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
28. ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม เกี่ยวกับการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๘
[ 16 มีนาคม 2560 เวลา 11:18:48 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
27. ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคดี เกี่ยวกับการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘
[ 16 มีนาคม 2560 เวลา 11:18:25 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
26. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
[ 16 มีนาคม 2560 เวลา 11:18:05 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
25. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖
[ 16 มีนาคม 2560 เวลา 11:17:35 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
24. หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 09 ธันวาคม 2559 เวลา 11:26:50 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
23. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ (ฉบับล่าสุด)
[ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 12:04:36 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
22. คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (สำนักงาน ปปช.)
[ 09 กันยายน 2559 เวลา 09:14:53 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
21. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับล่าสุด)
[ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:28:06 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
20. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๘
[ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 13:46:55 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
19. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับล่าสุด)
[ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13:58:21 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
18. พระราชบัญญัติวิธิปฏิับัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับล่าสุด)
[ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 11:20:36 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
17. ระเบียบทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับล่าสุด)
[ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 11:18:28 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
16. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับล่าสุด)
[ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 11:13:49 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
15. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับล่าสุด)
[ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 11:06:45 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
14. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับล่าสุด)
[ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 11:03:43 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับล่าสุด)
[ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13:08:21 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
12. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับล่าสุด)
[ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 11:22:41 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
11. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (ฉบับล่าสุด)
[ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 11:22:13 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
10. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (ฉบับล่าสุด)
[ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 11:21:49 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
9. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับล่าสุด)
[ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 11:21:04 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ (ฉบับล่าสุด)
[ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 11:20:33 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับล่าสุด)
[ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 11:17:51 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับล่าสุด)
[ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 11:10:36 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
5. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับล่าสุด)
[ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 11:10:01 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับล่าสุด)
[ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 11:09:09 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
3. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ (ฉบับล่าสุด)
[ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 11:08:05 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
 
 
ทั้งหมด 32 หัวข้อ
  1  2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533